• تاریخ: ۹۶/۱۰/۲۰
  • شناسه خبر: 39101

هاشمی دیگر تکرار نخواهد شد

سردارسازندگی بعدازپیروزی انقلاب اسلامی و پس ازپایان جنگ هشت ساله نقش بسیارپررنگی درعمران وآبادانی وتوسعه کشورداشت . ...

اسپرو- آیت الله هاشمی درسن ۱۴سالگی باتحصیل درمرکزمطالعات الهیات قم باموضوعات علمی ومذهبی آشناشدواولین حلقه ی ارتباطش باامام ره نیز درهمان زمان شروع شد ارتباطی که منجربه رابطه ی مرید ومرادی شدوتالحظه ارتحال امام فقید ره این ارتباط صمیمی بین آیت الله هاشمی وخمینی کبیرره وجودداشت .

 

برتولت برشت نمایشنامه نویس وشاعرالمانی می گوید(مردانی وجوددارند که یک روز مبارزه می کنند ومردان خوبی هستند .مردان دیگری وجودداردکه یکسال مبارزه می کنند وبهترهستند.افرادی هم برای سالهای بسیاری به مبارزه میپردازند که اینهاخیلی خوب هستند امامردانی وجوددارند که تمام عمروزندگی خودراصرف مبارزه میکنند که حضوراین افراد حیاتی وضروری است .ایت اله هاشمی هم یکی از hین مردان بزرگ بودکه حضورش ضروری وحیاتی برای کشور ایران اسلامی بود ولی متاسفانه ایران عزیزاین نعمت بزرگ را زود ازدست داد.
هاشمی کسی بودکه تمام عمرزندگی اش راصرف مبارزه کرد. آن هم مبارزه ای که دران مصلحت جامعه وشهروندانش هدف بودوبس.

آیت الله هاشمی درسن ۱۴سالگی باتحصیل درمرکزمطالعات الهیات قم باموضوعات علمی ومذهبی آشناشدو اولین حلقه ی ارتباطش باامام ره نیز درهمان زمان شروع شد ارتباطی که منجربه رابطه ی مرید ومرادی شدوتالحظه ارتحال امام فقید ره این ارتباط صمیمی بین آیت الله هاشمی وخمینی کبیرره وجود داشت .

آیت اله هاشمی سمبل صبراستقامت بود.آیت اله هاشمی امیرکبیرایران بود .مردی بودکه صبرراخسته خودش کرده بود ایشان سوپاپ اطمینانی برای نظام وانقلاب اسلامی بود.هاشمی عزیزدلها وهمراه مردم بود هرچند بعدازحوادث ۸۸موردبی مهری عده ای تازه به دوران رسیده واقع گشت. همان افرادی که باافکارانحرافی خودشان بزرگترین ضربه رابه نظام وانقلاب زدند. هرچند آیت اله هاشمی بابصیرت والایشان آینده این افرادراتبیی ن نموده بود وپیش بینی کرده بودکه این افراددرآینده ای نزدیک اپوزوسیون انقلاب خواهند بودودیدیم که شدند وباحرکات مضحکانه خودشان فرقه های زنبیلیه و بلبلیه رابوجودآوردند .

بهرحال آیت اله هاشمی بی موقع ترکمان کردوبه مریدش آیت الله خمینی ره پیوست ولی مردم ایران هیچ وقت افکارونهضت آیت الله  رافراموش نخواهند کرد وقطعا مسئولین ودولتمردان نیز برای اینکه توسعه درکشورحاکم‌شود باید رهروی نهضت ایت الله باشند. تشییع میلیونی پیکر آیت الله نشان ازعشق وعلاقه قلبی مردم به ایشان بود ومطمئنا همین مردم که باپای دل آمده بودند ادامه دهنده نهضت آیت الله خواهندبود، هرچند دیگر بعیدمیدانم مرد بزرگی مانند هاشمی باردیگرتکرارشود.

 

نام:

ایمیل:

نظر:

لطفا توجه داشته باشید: نظر شما پس از تایید توسط مدیر سایت نمایش داده خواهد شد و نیازی به ارسال مجدد نظر شما نیست