اسپرو- شایان مصلح مدافع پرسپولیس که همزمان با فوتبال مشغول تحصیل هم است، واکنش جالبی نسبت به فصل امتحانات دانشگاه از خود نشان داده است!

شایان مصلح مدافع پرسپولیس که همزمان با فوتبال مشغول تحصیل هم است، واکنش جالبی نسبت به فصل امتحانات دانشگاه از خود نشان داده است!