اسپرو- بر اساس بخشنامه رئیس کل بیمه مرکزی، در اجرای ماده ۷ آیین‌نامه‌های بیمه‌های زندگی و مستمری از ابتدای سال ۹۷ حداکثر مبلغ بیمه برای خطر فوت در یک یا چند بیمه‌نامه عمر انفرادی صادره توسط یک یا چند شرکت بیمه برای یک بیمه‌شده، پنج میلیارد ریال در نظر گرفته می‌شود.